Saturday, 21 August 2010

No benefits from Governmernt plans to withdraw welfare benefits

We at the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs are opposed to the Government plans to withdraw welfare benefits from addicts who refuse treatment primarily because we have to work with the grain when dealing with people suffering from alcohol dependency syndrome and not against it. Using the stick of compulsion rarely works with these people. They might comply with the requirements in order not to loose out on benefit payments but, in truth, they are rarely motivated enough to change their addictive behaviour and little if anything is achieved in the long term apart from a great wastage of money and resources. These people need to want to change and that want seldom results from government legislation. It result when they become sick and tired of being sick and tired. That's why suffering is potentially the greatest creative force in nature. THAT's quite often what gets people to change their ways. The other possible consequence of this proposal is that those whose benefits are withdrawn might be sent back into crime in order to feed their addiction. Now that benefits no one.

Sunday, 15 August 2010

Adroddiad o'r Dinesydd

Llyfr y Mis
Llyfr y Mis Cyngor Llyfrau Cymru y mis hwn yw No Room To Live gan Wynford Ellis Owen. Lansiwyd y gyfrol ddiwedd Mehefin ac mae eisoes wedi gwerthu’n dda yng Nghymru a thu hwnt. Nid rhyfedd bod yr apêl yn eang gan fod cynnwys y gyfrol hon yn cyffwrdd â bywydau cymaint o bobl.
Addasiad yw’r gyfrol o hunangofiant yr awdur, Raslas bach a mawr, ond estynnwyd y cynnwys i ymwneud mwy â’r broblem sydd wedi dod yn un mor gyffredin yn ein cymdeithas erbyn hyn, sef problem dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau – neu, yn wir, sawl peth arall sy’n gallu caethiwo corff ac enaid. Neges fawr yr awdur, a fu ei hunan yn gaeth i alcohol a chyffuriau eraill, yw bod modd gwella o’r salwch (ac mae’n pwysleisio mai salwch yw e). Er mor ddu y gall y sefyllfa fod, does dim rhaid aberthu popeth – mae modd cael dihangfa, ac mae modd byw bywyd normal, cyflawn unwaith eto.
Mae cyhoeddi’r gyfrol hon yn gysylltiedig â’r bwriad gan Gyngor Cymru ar Alcoholiaeth a Chyffuriau Eraill i sefydlu Yr Ystafell Fyw yng Nghaerdydd yn y dyfodol agos. Canolfan fydd hon lle gall unrhyw un sy’n gaeth i ddibyniaeth o unrhyw fath (a’u teuluoedd), alw i mewn a chael cyngor, cymorth a chynhaliaeth i’w helpu i ymdopi â’r sefyllfa. Bydd y gwasanaeth hwn, dan ofal arbenigwyr yn y maes, ar gael yn ddwyieithog bob dydd o’r wythnos - ac am ddim. Mae’r holl elw o werthiant y llyfr hwn yn mynd tuag at gynnal Yr Ystafell Fyw.
Cyhoeddwyd No Room To Live gan Gyngor Cymru ar Alcoholiaeth a Chyffuriau Eraill; pris £11.95. Gellir cael copïau yn eich siopau lleol neu oddi wrth y Cyngor ei hun ar www.cyngorcymru.org.uk (02920 493 895).

Friday, 13 August 2010

Motivated through suffering

I'm now getting a better insight into suffering. Apart from getting me to recognise my need of help, the difficulties I got myself into when I was drinking were the main motivation for change in my life. My huge debt, for example, was what motivated me to get my career back on track to earn the money that eventually cleared them. Similarly, the fact that I'd caused such harm to my wife through my affair, etc, was what provided the resolve and sticktoitiveness that ultimately salvaged the marriage and gave us the wonderful and blessed relationship that we have together these days. I'm more convinced than ever that there are no wrong decisions. Apart, possibly, from picking up a drink. But then, again, there might be a blessing in that too - especially if I hadn't yet conceded to my innermost self that I was alcoholic.

Monday, 9 August 2010

Next Love & Forgiveness Retreat

Dal i fyny heddiw a pharatoi at ein harddangosfa o dan y teitl DIBYNIAETH/ADDICTION yn y Senedd o 21ain i 23ain Medi.

Ein hencil yn Nhy Ddewi y penwythnos diwethaf yn llwyddiant mawr.

Beth am ymuno yn ein hencil nesaf ar 'Gariad a Maddeuant' yn Nhrefeca o'r 3ydd i'r 5ed o Ragfyr?


*********************************

A day of catching up and preparation for our Art exhibition at the Welsh Assembly from 21st to 23rd September Theme is: ADDICTION/DIBYNIAETH.

Our retreat in St David's last weekend was a joy.

Why not join our next 'Love & Forgiveness' Retreat in Trefeca from 3rd to 5th December?


Cysylltwch drwy'r wefan/ Contact us on our website: www.welshcouncil.org.uk