Sunday, 25 October 2009

Cartoon winners take a bow at St David's Hall

The very first fundraising event in aid of the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs’ newest initiative was held at St David’s Hall, Cardiff on Sunday 25 October. All monies raised from the musical extravaganza staged by Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn will go towards establishing The Living Room Cardiff, a free, bilingual day-care rehabilitation centre which aims to break the cycle of addiction. In time, the service will be extended to all major towns throughout Wales.

The evening also saw the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs officially lauch its new website www.welshcouncil.org.uk and announce the winners of its nationwide cartoon competition.

Split into three age groups: under 11s, 11-18 and 18+, the competition invited children and young people to insert their own end-scenarios and comments into cartoons. From original ideas by young people from Gwaelod-y-Garth and Efail Isaf the cartoonist Cen Williams designed four separate cartoons, showing a number of blank ‘what happened next’ scenarios, involving the effects of excess alcohol and other drugs. The cartoons are available on the Council’s website at www.welshcouncil.org.uk/competition.html.

Showing strong, creative talent and imagination, the winners with their prizes were:

Emyr Morris-Jones, (18+) Tregarth, Bangor - 2 tickets to see Wales V Argentina rugby international
Erin Davies (11-18) Pen Y Maes, Flint - new bike
Llio (under 11) Chwilog, Pwllheli - Free entrance to Portmeirion for 2 adults and up to 3 children
Connor J Watkins (11-18) Swansea - weekend for 2 ar the Urdd Centre, Cardiff
Megan Louise Davies (11-18) Pontarddulais - 2 tickets to see the show ‘Never Forget’ at the Wales Millennium Centre
Carys Davies Jones (under 11) Whitchurch, Cardiff - new bike
Emyr Morris-Jones (18+) Tregarth, Bangor - 2 return flight tickets from North to South or from South to North Wales
Erith Davies (18+) Whitchurch, Cardiff - meal for 2 at the Welsh Assembly Building

Wynford Ellis Owen, chief executive of the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs said, “My congratulations to all our cartoon competition winners. It was great to see so many entries and very heartening to read the positive and humorous quips. It is of course no joke to tackle the issues of Welsh youth addiction to alcohol and other drugs, but I am confident that by educating youngsters of the dangers of addiction, we can held them make the right choices in their lives.”For further information please contact Rhodri Ellis Owen at Cambrensis Communications on 029 2025 7075 or rhodri@cambrensis.uk.com or go to www.welshcouncil.org.uk

*************

Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn is a musical theatre group of some 350 young people based in mid Wales. They will perform a compilation of their most successful and popular shows over the last 25 years - a celebration of their musical and acting talent. As well as supporting The Living Room Cardiff initiative, the company are also performing in Llandudno to raise money for Alder Hey Children’s Hospital in Liverpool.

*The Living Room Cardiff/Yr Ystafell Fyw Caerdydd, is based on the ‘Living Room’ concept operational at 8 - 10 The Glebe, Chills Way, Stevenage SG2 0DJ. A registered charity: No. 1080634, more information can be accessed at www.thelivingroom.me.uk.

Friday, 23 October 2009

Taking the message online and laying foundations for The Living Room

The very first fundraising event in aid of the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs’ newest initiative is being held at St David’s Hall, Cardiff, at 7pm on Sunday 25 October. All monies raised from the musical extravaganza staged by Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn will go towards establishing The Living Room Cardiff, a free, bilingual day-care rehabilitation centre which aims to break the cycle of addiction. In time, the service will be extended to all major towns throughout Wales.

The evening will also mark two further milestones for the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs. They will not only launch their newly designed website, www.welshcouncil.org.uk, but they will also announce the winners of their nationwide cartoon competition.

Split into three age groups: under 11s, 11-18 and 18+, the competition invited children and young people to insert their own end-scenarios and comments into cartoons. From original ideas by young people from Gwaelod-y-Garth and Efail Isaf, cartoonist Cen Williams designed four separate cartoons, showing a number of blank ‘what happened next’ scenarios, involving the effects of excess alcohol and other drugs. The cartoons will be available to view on the Council’s website at www.welshcouncil.org.uk/competition.html.

Wynford Ellis Owen, chief executive of the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs said, “I am hugely indebted to Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn for supporting us so generously with the launch of our new fundraising initiative. The evening’s performance promises to be a truly fabulous event – a must see for anyone who enjoys Welsh musical talent.

“The Living Room Cardiff project is an exciting initiative for us. Our aim is to help people experiencing difficulties relating to alcohol, drugs be they prescribed or illicit, or any other dependency, in an effective way, with long-term positive outcomes.”

Rhoi'r neges ar-lein a gosod sylfeini Y Stafell Fyw

Cynhelir y digwyddiad codi arian cyntaf er budd prosiect diweddaraf Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd am 7 o’r gloch ar nos Sul 25 Hydref. Bydd yr arian a godir o sioe gerdd Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn yn mynd at sefydlu Ystafell Fyw Caerdydd, canolfan driniaeth fydd yn cynnig gofal dydd dwyieithog am ddim wrth dorri cylchred dibyniaeth. Mewn amser, fe fydd y gwasanaeth yn cael ei ymestyn i bob prif dref ar draws Cymru.

Fe fydd y noson yn nodi dwy garreg filltir arall i Gyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill. Nid yn unig mae nhw’n lansio ei gwefan newydd, www.cyngorcymru.org.uk, ond fe fyddan nhw hefyd yn cyhoeddi enillwyr eu gystadleuaeth cartŵn.

Wedi ei rannu i mewn i dri grŵp o oedrannau gwahanol: o dan 11 oed, 11-18 oed a 18+, roedd y gystadleuaeth yn gyfle i blant a phobl ifanc rhoi diweddglo a sylwadau eu hunain i mewn i’r cartwnau. O syniadau gwreiddiol gan bobl ifanc yng Ngwaelod-y-garth a Efail Isaf, y cartwnydd Cen Williams gynlluniodd pedwar math gwahanol o gartwnau, yn dangos nifer o scenarios gwag ‘beth ddigwyddodd nesaf’, yn cynnwys effeithiau gormod o alcohol a chyffuriau eraill. Fe fydd cyfle i weld y cartwnau ar wefan y Cyngor www.cyngorcymru.org.uk/cystadleuaeth.html

Dywedodd Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, Drugs said, “Rwyf yn hynod ddyledus i Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn am gefnogi lawns ein prosiect codi arian newydd. Mae perfformiad y noson yn addo i fod yn ddigwyddiad gwych - noson i’w gofio i unrhyw un sy’n mwynhau talent gerddorol yng Nghymru.

“Mae prosiect Y Stafell Fyw Caerdydd yn fenter gyffrous i ni. Ein bwriad yw helpu pobl sydd â phroblemau yn ymwneud ag alcohol, cyffuriau (boed e yn gyfreithlon neu'n yn anghyfreithlon), mewn ffordd effeithlon, gyda chanlyniadau positif hir dymor.”

Trin dibyniaeth yng Nghaerdydd: hwb gan gantorion ifanc

Bydd noson godi arian gyntaf menter newydd Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau eraill yn cael ei chynnal yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, am 7yh nos Sul 25 Hydref. Bydd yr elw o’r dathliad cerddorol a lwyfannir gan Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn yn mynd tuag at sefydlu Yr Ystafell Fyw Caerdydd, canolfan adferiad am ddim, ddwyieithog sy’n ceisio torri cylch dibyniaeth. Gydag amser, bydd y gwasanaeth yn cael ei ymestyn i bob tref fawr yng Nghymru.

Dywedodd Wynford Ellis Owen, prif weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, sy’n gyfrifol am sefydlu’r ganolfan newydd hon, “Mawr yw fy nyled i Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn am ein cefnogi mor hael yn lansiad ein menter godi arian newydd. Mae’r perfformiad yn siwr o fod yn ddigwyddiad gwirioneddol wych – noson i’w chofio i bawb sy’n mwynhau doniau cerddorol Cymreig.

“Mae’r Ystafell Fyw Caerdydd yn fenter gyffrous i ni. Ein hamcan yw helpu pobl sy’n profi anawsterau yn ymwneud ag alcohol, cyffuriau (presgripsiwn neu anghyfreithlon), neu unrhyw ddibyniaeth arall fel anhwylderau bwyta, dibynniaeth ar gariad neu ryw a gamblo, mewn ffordd effeithlon, gyda chanlyniadau hir-dymor cadarnhaol.”

Bydd Yr Ystafell Fyw Caerdydd yn agor yn y brifddinas ym mis Ebrill 2011. Yn darparu cwnsela yn ogystal â chyngor ynglŷn â dyledion, gofal plant a chymorth i deulu’r person dibynnol, ei hamcan fydd trin pob agwedd o’r salwch - every aspect of the illness – mind, body and soul.

“Mae’n achos haeddianol iawn ac rydym ni’n fwy na pharod i helpu” meddai Penri Roberts, un o gyfarwyddwyr artistig Theatr Ieuenctid Maldwyn. “Mae’r cyngerdd, Ar Noson fel Hon, yn ddetholiad o’r prif ganeuon o’n sioau dros y chwarter canrif ddiwethaf. Wedi perfformio yn Venue Cymru yn Llandudno yn gynharach yr wythnos yma, dyma’r cyfle olaf i bobl gael gweld y sioe.”

“Rwy’n falch dros ben i gefnogi prosiect yr Ystafell Fyw,” meddai Jenny Randerson AC, aelod o bwyllgor llywio yr Ystafell Fyw Caerdydd. “Mae’r prosiect yn haeddu cefnogaeth pawb, achos mae dibyniaeth yn cyffwrdd pob cymuned yn uniongyrchol.”

“Bob dydd yn fy etholaeth, rwy’n gweld effeithiau alcohol a chyffuriau ar fywyd cymaint o bobl. Ond rwy’ hefyd yn gweld sut mae pobl wedi troi eu bywydau o gwmpas gyda’r driniaeth a’r gefnogaeth iawn. Dyna pam fod y prosiect hwn am fod yn hollbwysig wrth ail-adeiladau bywydau a theuluoedd drylliedig a gwneud Caerdydd a Chymru yn lefydd hapusach i lawer iawn o bobl.”

Hefyd yn y cyngerdd bydd Janis Feely, sylfaenydd a chyfarwyddwr Living Room Stevenage, y ganolfan driniaeth sy’n sail i syniad yr Ystafell Fyw Caerdydd. Wedi ei sefydlu yn 2000, mae gan Living Room Stevenage nawr 18 o weithwyr cyflogedig a 20 o wirfoddolwyr ac mae’n profi llwyddiant gyda thua 70 y cant o’i chleientiaid.

“Mae’n wych gweld canolfan debyg yn cael ei sefydlu yng Nghaerdydd,” meddai. “Mae’r cyngerdd yma yn syniad gwych – cael pobl i gefnogi’r peth a chael pobl Cymru, nid Caerdydd yn unig, i “berchnogi” y ganolfan newydd, ydi’r peth pwysicaf oll.”

Sefydlwyd Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill ym 1968 gan sawl enwad Cristnogol Cymreig, sydd hyd heddiw yn cael eu cynrychioli ar Fwrdd Ymddiriedolwyr y Cyngor. Ers i Wynford Ellis Owen gael ei benodi yn 2008, mae’r Cyngor wedi dechrau gweithredu strategaeth dair-blynedd gyffrous sy’n canolbwyntio ar hybu ‘Dewis a Byw Bywyd Cyfrifol.’ Un o gonglfeini’r strategaeth honno yw hwyluso sefydlu Yr Ystafell Fyw Caerdydd.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Mari Fflur, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ar 029 2062 7465 neu mari@ebcpcw.org.uk neu ewch i www.cyngorcymru.org.uk.

Nodiadau i Olygyddion

Mae Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn yn grŵp theatr gerddorol sy’n cynnwys tua 350 o bobl ifanc o ganolbarth Cymu. Byddant yn perfformio detholiad o’u sioeau mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd dros y 25 mlynedd diwethaf – dathliad o’u doniau cerddorol ac actio. Yn ogystal â chefnogi menter Yr Ystafell Fyw Caerdydd, mae’r cwmni hefyd yn perfformio yn Llandudno i godi arian ar gyfer Ysbyty Blant Alder Hey yn Lerpwl.

* Mae The Living Room Cardiff/Yr Ystafell Fyw Caerdydd, wedi ei seilio ar gysyniad y ‘Living Room’ sy’n weithredol yn 8 - 10 The Glebe, Chills Way, Stevenage SG2 0DJ. Mae’n elusen gofrestredig: Rhif 1080634, ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.thelivingroom.me.uk. Bydd Janis Feely (y Cyfarwyddwr a’r Sylfaenydd) yn cynghori, gweithredu fel ymgynghorydd i’r fenter yn Nghaerdydd, yn ogystal â bod yn gyfrifol am bob hyfforddiant i’r staff.

Monday, 12 October 2009

A CONCERT TO RAISE MONEY TO OPEN A NEW, BILINGUAL DAY- CARE CENTRE IN CARDIFF

A DATE TO PUT IN YOUR DIARIES……

Sunday night 25th October at 7.00pm.

WHERE? St David’s Hall, Cardiff

THEATR IEUENCTID MALDWYN (THE MALDWYN YOUNG PEOPLE’S THEATRE) WILL PERFORM

‘AR NOSON FEL HON’/ ‘ON A NIGHT LIKE THIS’

The event is being arranged in order to raise money to establish a free, day-care bilingual treatment centre in Cardiff for anyone experiencing difficulties relating to alcohol, drugs (prescribed or illicit), or any other dependency. The new centre, THE LIVING ROOM CARDIFF - 'breaking the cycle of addiction'/YR YSTAFELL FYW CAERDYDD - 'yn torri cylch dibyniaeth', will be opened in 2011. In time, the service will be extended to all major towns throughout Wales.

Is there a family anywhere in Wales today that hasn’t, in some way, been affected by the misuse of alcohol and/or other drugs?

……. For more information contact the Welsh Council on Alcohol and Other Drugs – 029 2049 3895 or St David’s Hall on 029 2087 8444.
TICKETS: £20.00; £15.00; £10.00

SIOE I GODI ARIAN AT GANOLFAN DRINIAETH NEWYDD

DYDDIAD I’W GYNNWYS YN EICH DYDDIADURON……

Nos Sul 25ain o Hydref am 7 o’r gloch.

YN LLE? Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

YNO BYDD THEATR IEUENCTID MALDWYN
YN PERFFORMIO

‘AR NOSON FEL HON’

Bydd y Cwmni enwog hwn o 350 o bobl ifanc yn perfformio caneuon o rai o sioeau mwyaf llwyddiannus y cwmni dros y blynyddoedd - ‘Y Mab Darogan’, ‘Y Cylch’, ‘Pum Diwrnod o Ryddid’, ‘Myfi Yw’, ‘Er Mwyn Yfory’ ac ‘Ann’

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu er mwyn codi arian i sefydlu canolfan driniaeth newydd - YR YSTAFELL FYW - 'yn torri cylch dibyniaeth' - yng Nghaerdydd i rai sy’n gaeth i alcohol a chyffuriau eraill ym 2011.

A oes teulu unman yng Nghymru heddiw nad yw wedi ei gyffwrdd, mewn rhyw ffordd, gan y gorddefnydd o alcohol a/neu gyffuriau eraill?

……. Am fwy o fanylion cysylltwch â Chyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill ar Caerdydd 493895 neu’n uniongyrchol â Neuadd Dewi Sant ar Caerdydd 878444.
TOCYNNAU: £20.00; £15.00; £10.00