Monday, 11 April 2016

Darlith Flynyddol Stafell Fyw Caerdydd

Datganiad i’r Wasg 11.4.16 Darlith Flynyddol yn trafod rôl Adferiad mewn cyd-destun Cyfiawnder Cymdeithasol Cynhelir yr wythfed ddarlith flynyddol yr Ystafell Fyw am y tro cyntaf y tu allan i Gaerdydd ar ddydd Mawrth 17 o Fai. Bydd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Halliwell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Adfer Fel Mater o Gyfiawnder Cymdeithasol fydd teitl y ddarlith ac yn cael ei gyflwyno gan David Best, Athro Troseddeg ym Mhrifysgol Sheffield Hallam. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 6pm. Mae David Best yn gymwys fel seicolegydd a troseddegwr, ac mae wedi gweithio ym meysydd ymchwil a pholisi am dros 20 mlynedd. Mae wedi gweithio ac astudio ym Mhrifysgol Strathclyde (Glasgow), y Sefydliad Seiciatreg, Ysgol Economeg Llundain, Prifysgol Birmingham, Prifysgol Gorllewin yr Alban a Phrifysgol Monash, ac mae wedi dal swyddi polisi ymchwil yn yr Awdurdod Cwyno Heddlu ac Asiantaeth Driniaeth Genedlaethol ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau. Ef yw awdur dau lyfr blaenorol ar adferiad dibyniaeth ac ar hyn o bryd yn gweithio ar y drydedd, ac mae'n awdur o tua 150 o bapurau cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid. Mae ei brif faes o ddiddordeb yn ymwneud â llwybrau at Adferiad a rôl rhwydweithiau cymdeithasol wrth hyrwyddo lles. Dywedodd Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr, Stafell Fyw Caerdydd, "Mae medru sicrhau David Best fel ein siaradwr gwadd eleni yn gamp fawr. Mae ei farn ar gyfiawnder cymdeithasol mewn cyd-destun dibyniaeth yn rymus. Gall ddibyniaeth daro unrhyw un, ond mae'r niwed yn y sefyllfa hon yn cael yr effaith fwyaf mewn cymunedau tlotach. "Yn y ddarlith hon, bydd yr Athro Best yn dadlau bod adferiad yn ymwneud â thaith bersonol o dwf a newid ond un sydd wedi'i wreiddio mewn rhwydweithiau cymdeithasol ac ymatebion cymdeithasol. Bydd yn dweud bod gan bobl eraill - noddwyr, teulu, ffrindiau, a phartneriaid - rôl enfawr i'w chwarae, ond mae'n rhaid i ni werthfawrogi rôl y gymdeithas (a phob un ohonom) i ganiatáu pobl i newid ac ail integreiddio. Y casgliad yw, os ydym yn gwneud hyn, bydd y gymdeithas yn cael ei chryfhau trwy gynnwys grŵp o bobl a all fod yn 'well nag yn dda'. "Mae'r rhaglen ddarlith flynyddol yn mynd o nerth i nerth a bydd o ddiddordeb i unrhyw un sy'n ymwneud yn y maes camddefnyddio dibyniaeth a sylweddau a gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar adferiad yng Nghymru. "Mae'r Ddarlith Flynyddol hefyd yn nodi dechrau ar bartneriaeth strategol gyffrous rhwng Stafell Fyw Caerdydd a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Fel rhan o gwrs newydd, bydd tri modiwl yn cael ei gyflwyno trwy ddysgu yn y gwaith yn y Brifysgol o fis Hydref 2016. Bydd y cwrs yn targedu busnesau bach, y boblogaeth o fyfyrwyr - yn enwedig y rhai sy'n astudio seicoleg, cwnsela, gwaith cymdeithasol / gofal, meddygaeth, nyrsio neu wasanaeth prawf - a'r gymuned adfer ei hun ". Ychwanegodd Clive Wolfendale, Prif Swyddog Gweithredol CAIS, rhiant gwmni Stafell Fyw Caerdydd, "Ar adeg pan fo anghenion cymdeithas wedi’i seilio ar ddulliau cost-effeithiol o gefnogi'r rhai sydd dan anfantais neu wynebu heriau bywyd eraill, rydym yn archwilio Adferiad fel modd o greu llwybr parhaol a hunangynhaliol ar gyfer unigolion sy'n cael eu hunain wedi'u difreinio ac yn groes i gymdeithas. Rydym yn edrych ar y ffordd yn ôl. " Dylai unrhyw un sy'n dymuno mynychu'r ddarlith, sydd yn rhad ac am ddim, gysylltu â Stafell Fyw Caerdydd ar 029 2049 3895 neu e-bost: livingroom-cardiff@cais.org.uk. DIWEDD Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rhodri Ellis Owen, Cambrensis Communications ar 029 20 257075 neu Rhodri@cambrensis.uk.com

No comments:

Post a Comment